Program rozvoja obce na roky 2017-2022

Obec Žbince po uzavretí pripomienkovania zverejňuje Program rozvoja obce Žbince na roky 2017-2022 pred jeho schválením na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žbinciach

K stiahnutiu