VZN obce Žbince č.1/2020 o miestnych daniach

VZN obce Žbince č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce Žbince

K stiahnutiu