Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ je zverejnená  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic . Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Nastavenia cookies