Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

 Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja je zverejnený v priloženom odkaze. Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice 9. poschod., č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - odkaz