Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Obec Žbince v súčasnosti realizuje projekt : Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince. Viac informácií v priloženom dokumente.

 

                             

EU_logo cmyk tif                                                                                                                                                           

Obec Žbince, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov:                         
Obec Žbince
Sídlo:                            Žbince 34, 072 16 Žbince
IČO:                              00326089
Kód projektu /ITMS/: 22140120340

Názov a opis: Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince

Ide o zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity obce realizáciou hmotných investícií do dopravnej a sídelnej infraštruktúry v centre obce.

Miesto realizácie projektu: Obec Žbince
Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Internetové stránky prijímateľa a  riadiaceho orgánu:
www.zbince.sk       http://www.build.gov.sk/mvrrsr/       www.ropka.sk,         

Kód výzvy:  ROP-4.1a-2009/01
Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:   4 Regenerácia sídel
Opatrenie:     4.1a Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty

Dátum začatia a skončenia realizácie projektu: Z 04/2012  K beží

Výška celkových oprávnených výdavkov:  253 540,88 EUR
Výška poskytnutého príspevku:                240 863,84 EUR

 


rop_COLOR

 

K stiahnutiu

Súvisiace video

Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince 1 Prehrať Video
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince 1
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince 2 Prehrať Video
Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince 2