Rozhodnutie o neobnovení prezenčnej formy školského vyučovania

OBEC ŽBINCE, Žbince 34, 072 16 Hatalov

                                                        

 

V Žbinciach  7. 2. 2021

Č. j. 28/2021

 

R O Z H O D N U T I E

 

O NEOBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA 

na 1. stupni  základnej školy, na 2. stupni  základnej školy len pre žiakov

bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu

a v materskej škole

v Základnej škole s materskou školou v Žbinciach

                                                                                                                                                      

           

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Žbince na základe odporúčania krízového štábu obce  zo dňa 7.2.2021 v zmysle príkazu č. OÚ-MI-2021/003060-3 prednostky OÚ Michalovce (pre sobranecký okres č. uznesenia OKŠ) zo dňa 6. 2. 2021  v súčinnosti s riaditeľom/kou školy a vzhľadom  k možnosti zabezpečenia personálnych a prevádzkových podmienok školy  rozhodol

 

o neobnovení školského vyučovania v Základnej škole s materskou školou v Žbinciach

pre žiakov 1. stupňa ZŠ a detí v materskej škole

a  pre žiakov 2. stupňa ZŠ

s účinnosťou od 08.02.2021 do 19.02.2021.

           

            Organizáciu a podmienky školského vyučovania pre  deti/žiakov a jednotlivých prevádzok školy v tomto termíne zabezpečí riaditeľ/ka školy formou dištančného vzdelávania.

            Zamestnávateľ pre zamestnancov nariadi home office pre všetkých, ktorým to povaha ich práce umožňuje. V ostatných pracovnoprávnych vzťahoch postupuje v zmysle ustanovení § 252b a §141 - 142 ZP  za dodržania platných uznesení vlády SR, rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhlášok ÚVZ SR, celoštátneho COVID automatu, miestne príslušného RÚVZ.

 

           

            Bližšie informácie a interné pokyny škola zverejní na verejne prístupnom mieste a na svojom webovom sídle.

 

 

 

 

Odôvodnenie:

            Zriaďovateľ školy na základe rozhodnutia krízového štábu obce v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 2. 2021 neobnovuje školské vyučovanie v tunajšej škole od 8. 2. 2021 do 19. 2. 2021. Predmetným rozhodnutím dochádza v zmysle aktuálnej nepriaznivej epidemiologickej situácie  v okrese aj k  aktualizácii na plynutie času platnosti zákazu vychádzania.       Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

            Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ján Jurko

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           starosta obce

 

K stiahnutiu