Výberové konanie na riaditeľa (ku) Základnej školy s materskou školou Žbince

Výberové konanie na riaditeľa(ku) Základnej školy s materskou školou sa uskutočnilo
10. júna 2009 na OcÚ v Žbinciach. Rada školy pri Základnej škole s materskou školu
Žbince tajným hlasovaním na základe hodnotenia jednotlivých členov komisie
vybrala na funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ Žbince na ďalšie päťročné volebné obdobie
Mgr. Máriu Ivanovú, ktorá pôsobila v tejto funkcii v uplynulom volebnom období.
Rada školy navrhla zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie uvedenú kandidátku.
Nastavenia cookies