Výberové konanie na riaditeľa (ku ) Základnej školy s materskou školu, Žbince 145

 Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov

                                                                   v y h l a s u j e
 podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                  VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie funkcie
riaditeľa - (ky)  Základnej školy s materskou školou, Žbince 145

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
-    odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
-    najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
-    absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu (Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov).

Iné kritériá a požiadavky:
-    znalosť príslušnej legislatívy,
-    komunikatívnosť,
-    riadiace a organizačné schopnosti,
-    osobné a morálne predpoklady,
-    zdravotná spôsobilosť na prácu,
-    spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
-    práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
-    prihláška do výberového konania,
-    profesijný životopis,
-    overené kópie dokladov o vzdelaní,
-    doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-    potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
-    písomne spracovaná koncepcia pre Základnú školu s materskou školou Žbince,
-    súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 29. mája 2009 na adresu:
Obec Žbince, Žbince 34, 072 16 Hatalov

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy s materskou školou Žbince“.

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Žbinciach  dňa  27.4.2009                   
                                                                                                                                                                    Ján Jurko
                                                                                                                                                                   starosta obceK stiahnutiu

Nastavenia cookies