Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov

 Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Žbince na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky el. vedení distribučnej sústavy.

Požadovaný termín výrubu/okliesnenia je do 10.07.2020.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies