Aktuality

Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009
14.6.2009

Obvodová požiarna súťaž Vojany 2009

Obvodová požiarna súťaž dobrovoľných požiarnych zborov sa uskutočnila 14. júna 2009
v obci Vojany. Za účasti piatich požiarnych družstiev naše družstvo mužov dosiahlo najlepšie časy na štafete - 85,38 s a v požiarnom útoku 24,85 s.


11.6.2009

Výberové konanie na riaditeľa (ku) Základnej školy s materskou školou Žbince

Výberové konanie na riaditeľa(ku) Základnej školy s materskou školou sa uskutočnilo
10. júna 2009 na OcÚ v Žbinciach. Rada školy pri Základnej škole s materskou školu
Žbince tajným hlasovaním na základe hodnotenia jednotlivých členov komisie
vybrala na funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ Žbince na ďalšie päťročné volebné obdobie
Mgr. Máriu Ivanovú, ktorá pôsobila v tejto funkcii v uplynulom volebnom období.
Rada školy navrhla zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie uvedenú kandidátku.


Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009
6.6.2009

Voľby do Európskeho parlamentu Žbince 2009

Voľby do Európskeho parlamentu v našom okrsku sa uskutočnili v sobotu 6. júna 2009.
Boli poznačené nízkou účasťou voličov, tak ako v celej Slovenskej republike.
Výsledky hlasovania v okrsku zverejníme súčasne s oficiálnym vyhlásením výsledkov v nedeľu 7. júna 2009 o 22:00 hod.


Študijno- tematický zájazd v Dánsku
18.5.2009

Študijno- tematický zájazd v Dánsku

V mesiaci máji 2009 sa zástupcovia našej obce zúčastnili študijno- tematického zájazdu v Dánsku. V programe pobytu boli zaradené návštevy základnej a vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie INNOVATORIUM v Herningu, hudobnej školy. Program pokračoval v posledný deň pobytu návštevou centrály firmy VESTAS v Aarhuse a krátkou návštevou Kodane.


Akadémia ku dňu matiek
18.5.2009

Akadémia ku dňu matiek

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek Základnej školy s materskou školu v Žbinciach sa uskutočnila 7.mája 2009 v sále kultúrneho domu. Pekný program pripravili pedagógovia zo žiakmi našej školy. Na záver tradične vystúpila riaditeľka ZŠ s MŠ Žbince Mgr. Mária Ivanová so zdravicou ku Dňu matiek a poďakovala všetkým účinkujúcim a rodičom, ktorí sa akadémie zúčastnili.


27.4.2009

Výberové konanie na riaditeľa (ku ) Základnej školy s materskou školu, Žbince 145

Obec Žbince v y h l a s u j e
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
riaditeľa - (ky) Základnej školy s materskou školou, Žbince 145


Svetový deň zeme v našej škole
24.4.2009

Svetový deň zeme v našej škole

Pri príležitosti Dňa zeme sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosystému. Žiaci našej školy
zasadili prvú lipu v areáli školy. Každý rok pribudne ďalšia pamätná lipa. Nasledovali športové aktivity a skrášľovanie okolia školy.


Okresné dni vody 2009
24.4.2009

Okresné dni vody 2009

Okresné dni vody pod záštitou prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Michalovciach sa uskutočnili 23. apríla 2009 na Zemplínskej Šírave.
Účastníci okresných dní vody si dopoludnia vypočuli množstvo prednášok venovaných
správe tokov na Zemplíne, ochrane životného prostredia, výstavbe a prevádzke a kontrole vodovodných sietí. Poobedňajší program pokračoval ukážkami zásahovej techniky.


Osvetlenie kostola sv. Anny v obci
3.4.2009

Osvetlenie kostola sv. Anny v obci

Koncom mesiaca marca 2009 sme dokončili osvetlenie kostola sv. Anny v našej obci.
Namontovaním úsporných svietidiel na báze technológie LED sme dosiahli pekné osvetlenie kostola s minimálnou spotrebou elektrickej energie.
Výsledok posúďte na našich záberoch....


Divadelné predstavenie _ Robinson Fero Crusoe
24.3.2009

Divadelné predstavenie _ Robinson Fero Crusoe

Spektakulárna divadelná spoločnosť z Rimavskej Soboty vystúpila 24. marca 2009 so svojim predstavením - Robinson Fero Crusoe v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Obecenstvo tvorili žiaci našej Základnej školy s materskou školou, pre ktorých bolo predstavenie určené. Žiaci si odniesli pekný umelecký zážitok podaný hravou formou.


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009
21.3.2009

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2009

Voľby prezidenta SR v okrsku Žbince sa uskutočnili 21.3.2009 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Po ukončení hlasovania komisia prikročila k spracovaniu výsledkov. Okolo 23:00 hod. komisia doručila zápisnicu na Obvodnú volebnú komisiu v Michalovciach.


Deň učitelov  2009
20.3.2009

Deň učitelov 2009

Deň učiteľov sa uskutočnil 20. marca 2009 na Obecnom úrade v obci Vinné. Na slávnostnom akte vystúpil spevácky zbor slovenských učiteliek a žiaci materských a základných škôl v pôsobnosti spoločného školského úradu Vinné. Zriaďovatelia škôl ocenili statočnú a obetavú prácu svojich pedagogických zamestancov kytičkou kvetov a ďakovnými listami.


Karneval v materskej škole v Žbinciach
19.2.2009

Karneval v materskej škole v Žbinciach

Každoročný karneval v materskej škole v Žbinciach sa uskutočnil vo štvrtok 19. februára 2009. Deti sa na jedno dopoludnie premenili na rôzne masky a vyšantili pri reprodukovanej hudbe. Masky boli pekné, o čom sa môžete presvedčiť na nasledujúcich fotografiách.


17.2.2009

Karaoke show - spievame s Viktorom

Spoločný školský úrad vo Vinnom v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom zorganizoval karaoke show - "Spievame s Viktorom ", pre žiakov základných škôl.


Výročná členská schôdza DHZ Žbince
15.2.2009

Výročná členská schôdza DHZ Žbince

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 14.2.2009 v sále kultúrneho domu v Žbinciach.
Na členskej schôdzi požiarnici hodnotili činnosť za uplynulý rok a pripravili plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie. Za OV DPO v Michalovciach sa ako delegát zúčastnil podpredseda OV DPO Michalovce p. Zoltán Matina5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009
7.2.2009

5. ročník Mariášového turnaja Žbince 2009

V sobotu 7. februára 2009 sa v našej obci uskutočnil V. ročník Mariášového turnaja za peknej účasti hráčov z obce, ale aj blízkeho či vzdialenejšieho okolia.


VIII. ročník hasičského plesu
31.1.2009

VIII. ročník hasičského plesu

VIII. ročník hasičského plesu sa uskutočnil v sobotu 31. januára 2009. Atmosféru z podujatia prinášame vo fotogalérii a nechýba krátke video. Nálada bola tradične dobrá...
Kto prišiel určite neľutoval svoje rozhodnutie :-)


Výrub topoľov
16.1.2009

Výrub topoľov

Telovýchovná jednota Žbince na základe povolenia obce Žbince začala 16. januára 2009 s výrubom topoľov na miestnom futbalovom ihrisku. Výrub topoľov bol nutný z dôvodu bezpečnosti občanov a ochrany majetku VSE Michalovce, pretože v blízkosti prestarlých stromov sa nachádza elektrické vedenie.


Zlúčenie materskej a základnej školy v Žbinciach
6.1.2009

Zlúčenie materskej a základnej školy v Žbinciach

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 1.januára 2009 došlo na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žbinciach k zlúčeniu materskej a základnej školy v Žbinciach do jedného subjektu.